Trzy historyczne decyzje sędziego Johna Marshalla

W 1823 roku, w sprawie Johnson przeciwko M'Intoshowi, Sąd Najwyższy pod przewodem sędziego Johna Marshalla wydał wyrok w sporze między dwoma białymi, roszczącymi sobie pretensje do tej samej ziemi w rezerwacie Indian Illinois i Piankeshaw. John Marshall zbadał historię spornego terenu od czasów europejskiej inwazji i uznał, że plemię nie ma wyłącznego tytułu własności ziemi, którą sprzedało Johnsonowi. Zdaniem sędziego, Indianie mają jedynie ograniczone prawo "zajmowania" (occupancy) i używania ziemi, zaś prawo własności do niej przeszło na rzecz rządu federalnego USA na mocy tzw. "doktryny odkrycia". Doktryna ta zakłada, iż cywilizowane państwa europejskie nabywają prawo własności do ziem przez nie odkrywanych, a prawa te uznawane są przez inne państwa. Według Marshalla rząd federalny Stanów Zjednoczonych (a nie władze stanowe) odziedziczył po europejskich koloniach, w wyniku wojny o niepodległość, prawo do terenów zajmowanych przez Indian. (mn)

W 1831 roku, w sprawie Naród Czirokezów przeciwko Georgii, Indianie zaskarżyli władze stanu Georgia do Sądu Najwyższego USA, domagając się nakazania wstrzymania wdrożenia na terenie rezerwatu Narodu Czirokezów pewnych praw stanowych wymierzonych przeciwko nim. Indianie argumentowali, że ponieważ Sąd Najwyższy ma prawo wyrokować w sporach między władzami federalnymi USA i obcymi państwami lub cudzoziemskimi narodami (foreign nations), to może także rozsądzić spór między narodem Indian i jednym ze stanów USA. Sąd Najwyższy USA pod przewodnictwem Johna Marshalla potwierdził suwerenność indiańskich "narodów", stwierdził jednak zarazem, że nie są one państwami ani narodami cudzoziemskimi, zatem Sąd nie ma nad nimi jurysdykcji i nie może wydać zakazu. Marshall zdefiniował wtedy narody indiańskie jako "wewnętrzne narody zależne" (domestic dependent nations), których relacja z USA przypomina relację "wychowanka i opiekuna". (mn)

W 1832 roku, w sprawie Worcester przeciwko Georgii, wniesionej przeciw stanowi przez Samuela Worcestera, białego mieszkającego na terenie rezerwatu Czirokezów, John Marshall wydał wyrok korzystny dla Indian. W imieniu Sądu Najwyższego sędzia Marshall stwierdził, iż traktaty podpisane w imieniu Stanów Zjednoczonych z Narodem Czirokezów uznają prawo Indian do samorządu i zobowiązują władze USA do ochrony tego prawa. Zdaniem Marshalla prawa stanowe nie obowiązują w granicach indiańskich rezerwatów. Stany Zjednoczone są prawnie zobowiązane do traktowania Indian "jak narodów, szanowania ich praw i okazywania zdecydowanej woli zapewniania takiej ochrony, jaką gwarantują traktaty." Sędzia Marshall stwierdził, że "prawa Georgii są niezgodne z Konstytucją, ustawami i traktatami USA. (…) Wszelkie stosunki między USA i tym narodem (Czirokezami) przysługują na mocy naszej Konstytucji i ustaw rządowi USA." Mimo to prezydent Andrew Jackson nie podjął żadnych działań i zachęcał stan Georgia do zignorowania wyroku Sądu Najwyższego. Miał on ponoć powiedzieć: "John Marshall wydał swój wyrok, zobaczmy teraz, jak go wykona".

Oprac. Cień