Rada Zlotu informuje:

Polski Ruch Przyjaciół Indian to ogólnokrajowe środowisko przyjaciół, miłośników i naśladowców dawnych i współczesnych Indian z obu Ameryk, istniejące w Polsce od połowy lat 70. XX wieku. Ze względu na swoj nieformalny charakter i wewnętrzne zróżnicowanie, PRPI nie posiada żadnych władz, listy członków ani siedziby.

Uczestnicy Ruchu działają indywidualnie oraz w grupach lokalnych i tematycznych (zwanych czasem stowarzyszeniami), a większość z nich raz w roku uczestniczy w organizowanych od 1977 roku ogólnopolskich zlotach PRPI. Za organizację i przebieg zlotów odpowiadają: Organizator danego zlotu (i powołane przez niego osoby funkcyjne) oraz Rada Zlotu.

Misją Rady Zlotu jest honorowe reprezentowanie uczestników kolejnych Zlotów Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian oraz działanie na rzecz dobrze pojętego interesu PRPI, z twórczym wykorzystaniem indiańskich wzorów i tradycji (uroczyste rozpalenie i wygaszenie Centralnego Ogniska, przekazanie Wampumu Organizatora Zlotu, ceremonie z Zawiniątkiem PRPI, itp.)

Główne zadania Rady Zlotu to zapewnienie jego uczestnikom możliwie reprezentatywnego forum wymiany zdań i kształtowania opinii w sprawach dotyczących zlotów PRPI, dbałość o ciągłość i rozwój dobrych zlotowych tradycji i uzgadnianie - w porozumieniu z Organizatorem - głównych zlotowych decyzji (określanie projektów podstawowych zasad organizacyjnych, porządkowych i programowych zlotów, wybór organizatora kolejnego zlotu, itp.)

W skład rady Zlotu wchodzą przedstawiciele głównych grup i stowarzyszeń, niektórzy organizatorzy poprzednich zlotów oraz zainteresowani uczestnicy zlotów i Ruchu o największym dorobku i doświadczeniu. Obecna Rada Zlotu - o ograniczonym składzie i kompetencjach - została zaproponowana przez Organizatora XXXII Zlotu (Łazy 2008). Nastąpiło to w wyniku stopniowego ustąpienia lub nieaktywności większości członków poprzedniej rady, wyłonionej podczas XX Zlotu (Chodzież 1996) z tzw. Wielkiej Rady zebranej rok wcześniej w Prostyni.

Spotkania Rady Zlotu odbywają się na zlotach lub podczas przygotowań do nich. Rada decyduje, czy dane spotkanie jest otwarte, czy zamknięte i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że w sprawach szczególnych postanowi inaczej (np. kandydaci na organizatora zlotu nie głosują). Każdy członek Rady może rekomendować do Rady nowych członków. Członkowie Rady płacą za uczestnictwo w zlocie na zasadach ogólnych. Główne dotychczasowe ustalenia Rady Zlotu oraz zlotowe tradycje oddaje swobodnie Zlotowa Etykieta.

Spisał z pamięci Marek Nowocień, sierpień 2008